Bản tin Covid-19 ngày 31/07

Bản tin Covid-19 ngày 30.07