Zona (Bệnh giời leo)

Định nghĩa Zona hay “bệnh giời leo” (theo cách gọi dân gian) là bệnh có triệu chứng đau, có sang thương là bóng nước mọc thành chùm trên nền hồng ban do Virus Varicella-Zoster nằm trong …

Nấm móng

Hội chứng bong vảy da do tụ cầu

Chữa bệnh phải trị tận … gốc!

Mùa mưa - cẩn trọng với những bệnh về da